ALLMÄNNA VILLKOR

1. Generellt

Medlemskap ansöks via galaxitvatt.se efter inkommen ansökan kommer vi skicka ut ett avtal för signering. Detta gör vi för din säkerhet att det är du eller ditt företag som vill tvätta. Medlemskap utfärdas endast till myndig person över 18 år eller företag/organisation.

2. Abonnemang

Vid abonnemangsansökan utförs en kreditupplysning. Galaxi Tvätten förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan.

3. Kredit

Kredit som beviljas kan komma att rapporteras av Galaxi Tvätten till kreditregister liksom uppgift om bristande betalning, att kredit beviljats under oriktiga förutsättningar eller liknande missbruk av abonnemanget.

4. Faktura

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalningen ska vara Galaxi Tvätten tillhanda senast fakturans angivna förfallodag. Förfallodagen är 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning äger Galaxi Tvätten rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med dessa villkor samt påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Dröjsmålsräntan är f.n. 2% per månad. Galaxi Tvätten äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande.

5. Priser

Vi reserverar oss för prisändringar och hänvisar till vår hemsida galaxitvatt.se för aktuell prisbild.

6. Autogiro

6.1 Vid betalning med autogiro medger betalaren att uttag görs från angivet konto till Galaxi Tvätten. Uttag görs på förfallodag, eller, om denna är en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Bankgirot är inte skyldigt att pröva behörigheten av gjorda uttag. Redovisningen över gjorda uttag får kontohavaren på kontoutdrag från banken. Betalaren förbinder sig gentemot betalningsmottagaren och Bankgirot att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på konto senaste dagen före förfallodagen.

6.2 Vid försummelse åtar sig betalaren att på uppkommande skuldsaldo utge ränta och avgifter m.m enligt punkt 4. Som förutsättning för medgivande gäller att betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningar och vid anfordran återbetalar vad som på grund av felaktighet kan ha överförts från betalarens konto. Uttag från konto får endast göras om betalningsmottagaren senast sju dagar före förfallodagen underrättat betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Om betalaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att medgivandet återkallats. Om kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs detta genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligen till banken.

7. Uppsägning

7.1 Uppsägning av medlemskap kan ske via medlemssidan galaxitvatt.se.

7.2 Vid uppsägning av abonnemang så skall detta ske innan den 20:e i månaden och via medlemssidan galaxitvatt.se

7.3 Galaxi Tvätten har rätt att säga upp avtalet omedelbart och spärra för ytterligare inköp om kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Jägersbo Fastigheter AB eller vid befarad betalningsoförmåga hos kontohavaren. Galaxi Tvätten har rätt att säga upp avtalet vid missbruk eller otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Galaxi Tvätten har vidare rätt att sätta och ändra eventuell kreditgräns utan föregående meddelande till kontohavaren.

7.4 Vid uppsägning av medlemskap avslutas abonnemang och pott om uppsägning sker innan den 20:de i månaden. Innestående pott som ej nyttjats återbetalas ej. Sker uppsägning efter den 20:de avslutas medlemskapet, abonnemanget och potten därpå följande månad.


8 Ej tillåten utrustning

Galaxi Tvätten ansvarar ej för skador uppkomna på bil med extra utrustning och eftermonterad sådan som till exempel stege, takbox, cykelställ, spoiler, vinge, extra belysning mm.

9 Force Majeur

Galaxi Tvätten ska inte vara ansvarigt för skada beroende på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet lockout, strejk och blockad gäller även om Galaxi Tvätten själva vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skador som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Galaxi Tvätten endast i den mån skada kan orsakats av att Galaxi Tvätten varit oaktsam. Galaxi Tvätten ansvarar ej för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning eller förändring av Galaxi Tvätten egna inköpsställen. Galaxi Tvätten svarar heller inte för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer tvingande lag. Svenska lag ska tillämpas på dess villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol enligt rättegångsbalkens regler. Du som medlem är skyldig att uppvisa korrekt registreringsskylt väl synligt vid ankomst till Galaxi Tvätten anläggning så att avläsning via kamera kan ske.

10 Väder

Galaxi Tvätten kan komma att hålla stängt vid hårt väder, definerat bland annat som temperatur under -20 garder celsius. Denna nivå kan även komma att ändras utan att kontohavaren meddelas. Galaxi Tvätten ska i bästa mån söka kompensera kontohavaren för förlorad tid på grund av långa perioder med dåligt väder, men har inget ansvar att göra det.

11 Förändring av villkor och personuppgiftslagen

Dessa allmänna villkor gäller tills det att Galaxi Tvätten meddelar annat. Galaxi Tvätten äger rätt att meddela ändring genom skriftligt meddelande till kontohavaren via tex faktura och kontohavaren anses godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av abonnemang och medlemskap. Kontohavaren är införstådd med och samtycker till Galaxi Tvätten behandling av personuppgifter.

Org. Nr 559041-1889

Postadress: Fraktvägen 3 243 35 Höör

Telefon: 0706 – 73 91 33
E-postadress: info@galaxitvatten.se

Fraktvägen 3, 243 35 Höör

info@galaxitvatt.se

0706 - 73 91 33